Level KP-142(翻译中)

请勿随意翻译此条目!

生存难度:生存難度:

等级等級 4

 • {$one}
 • {$two}
 • {$three}

Level KP-142是后室KP层群的第+142层

描述:

IMG_20221001_204812.jpg

Level KP-142第一张照片

Level KP-142由大量红色岩石构成的平台与温带草原组成,面积无限延伸。红色岩石平台是本层分布地区最多的区域,平台上的气温保持在37摄氏度以上,让流浪者感到十分炎热,并且缺乏水与基本的防晒设施。除此之外,在红色平台上面充斥着大量的实体,例如悲尸与衣衫褴褛的无面人,它们在平台上随机游荡,给流浪者带来了很大的威胁,请流浪者不要随意上山。

Level KP-142的红色平台上面有着一定量的小木屋,小木屋会在流浪者感到饥渴时出现。小木屋墙体由风化的木板组成,门由椰子树干建造而成,在小木屋附近100米范围内不会出现任何实体。在小木屋内部可以发现一张小木桌,两个板凳以及一个铁制储物柜,流浪者可以在储物柜里发现杏仁水,法式面包,青椰子或者棕椰子以及一袋大米,也有极少数流浪者在里面发现了一杆猎枪与几发子弹。如果情况特殊的话,流浪者可以在房间内发现一只死亡的猎犬,但他并无威胁。不小心误入红山的流浪者,可以在这里选择过夜与收集物资。

Level KP-142的草原空旷,但也会出现一个村庄,这个村庄位于层级的中心点,沿着一条杏仁水河修建。村庄的房屋数量大概在16个以上,其中多为二层的竹制楼房。村庄内的流浪者很多,他们都在此定居了许久。如果他发现你是一个新人,他们会邀请你到他家做客,如果你拒绝了他,你将会被这个村庄里的所有人讨厌,并且驱逐出境。在村庄内可以通过杏仁水交易来换取一些食物,例如米粉与米饭。这里也有专门的旅馆可以居住。

假设你位于草原上发现一栋建筑物,请务必禁止进入,据发现建筑物中存在大量的危险实体。

Hai nhà thám hiểm lưu lại sau khi vào ghi âm chuyển văn bản

Trên đồng cỏ có Một Dòng Sông Nước hạnh nhân, có cá bên trong sông, cẩn thận không rơi vào, nếu không bạn sẽ vào level 7.Nước sông có thể uống an toàn.

基地、前哨与社区

The R.P.C.(拆迁部队)名词"红石开发基地"

 • 该基地态度良好,对流浪者开发贸易
 • 基地人数大致为130人
 • 基地位于红色平台上方

绿草社区

 • 该社区态度良好,对外开放交易
 • 人数大约在1200人左右
 • 社区位于草原东侧,靠近于层级中的杏仁水河
 • 社区会为流浪者提供生活物资
 • 将帮助迷失的流浪者找寻出口

入口和出口:

入口:
 • Level 10找到杏仁河,您可以来到本层。
 • Level 33购买一块红宝石,您可以将其传送到本层。
出口:
 • 在草地上跳入杏仁水河中,你将会到达level 7
 • 爬上红色平台你可能会到达level 99,但这种方法的风险很大
本网站不完全遵守CC协议-遵守CC协议的页面已标明